Aktualności

Boża Konstytucja

W dzisiejszym świecie nie wyobrażamy sobie życia bez żadnych reguł, życia w chaosie lub wszechogarniającej anarchii. Każdy, nawet najmniejszy kraj ma swoją konstytucję, czyli prawo według którego administruje i ustala porządek na swoim terenie. Konstytucja to prawo określające podstawowe zasady życia, postępowania i obowiązków obywateli. Polska może poszczycić się drugą na świecie, a pierwszą w Europie konstytucją zwaną Konstytucją 3 Maja.

Była to konstytucja nowoczesna jak na owe czasy, regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, znosiła wolną elekcję na rzecz monarchii dziedzicznej, zrównywała politycznie mieszczan i szlachtę oraz chroniła prawnie chłopów przed nadużyciami pańszczyzny.

Jako chrześcijanie podlegamy też pod Prawo Boże, zwane również Bożą Konstytucją, które nadał Bóg swemu ludowi poprzez Mojżesza na górze Synaj, zawierając z nim przymierze (Wj 20,1-17).

W jakim celu została ustanowiona Boża Konstytucja?

Najlepiej na to pytanie odpowie Słowo Boże: “(…) Dzięki Prawu bowiem poznaje się [jedynie] grzech” (Rz 3,20; BWP). To najważniejszy cel Prawa jakie dał nam Bóg, rozpoznać grzech, który nas od Niego odgradza i uniemożliwia nam dostąpienia łaski życia wiecznego. Przez Boże Prawo poznajemy naszego Stwórcę i rozumiemy,  jak bardzo potrzebujemy Jezusa.

Czy Boże Prawo nadal obowiązuje?

Wielu chrześcijan uważa, że Boże Prawo już nie obowiązuje, że Jezus przybił je do krzyża.  Jednakże sam Jezus wyjaśnił jego znaczenie i pokazał, czym jest prawo Boże dla każdego z nas: “Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie” (Mt 5,17.18;  BW).

Które Prawo jest nadrzędne i jak mamy się zachować w sytuacji gdy prawo ziemskie jest sprzeczne z prawem danym nam przez Stwórcę?

Żyjemy przecież w państwie, które ma ustanowioną konstytucję, gdzie my, jako obywatele winni jesteśmy jej przestrzegania oraz zachowania jej wierności. Apostoł Piotr w swoim liście napisał: “Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią” (1 P 2,13.14).

W sytuacji gdy prawo ziemskie stoi w sprzeczności z prawem Bożym, zawsze postępujmy zgodnie z Bożym prawem, gdyż ono obowiązuje nas przede wszystkim. Apostoł Piotr napominany przez arcykapłana dlaczego głosi w imieniu Jezusa chociaż miał surowo zakazane odparł:  “(…)Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29; BW).

Bóg dał nam prawo z wielkiej miłości do nas, wiedział że jest ono dobre dla naszego duchowego rozwoju i konieczne do rozróżniania grzechu. My jako dzieci Boże, zbawieni jesteśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa i łaskę jaką nam okazał, oddając swoje bezgrzeszne życie za nasze grzechy. To, że nie przez prawo jesteśmy zbawieni, nie zwalnia nas od jego zachowywania.

 

 


Artur Załęski