Aktualności

Miłość w Biblii

Po roku 1989, kiedy w naszym kraju odzyskana została wolność, zachłysnęliśmy się kulturą zachodnią i przyjęliśmy wiele świąt zza żelaznej kurtyny. Jednym z takich świąt, które na stałe wrosło w naszą tradycję stał się obchodzony 14 lutego – Dzień Zakochanych, potocznie zwany Walentynkami. Dla wielu to jedna z ulubionych dat w kalendarzu. Jest to dzień, w którym w szczególny sposób chcemy okazać miłość naszym bliskim. Darujemy kartki walentynkowe, czekoladki, kwiaty, planujemy randki, na które dziś często brakuje czasu. Nikt nie chce tego dnia czuć się samotny i odrzucony. Wielu z nas zapomina jednak, że jest Ktoś, kto kocha nas miłością bezwzględną, miłością bezinteresowną, niezmienną i wieczną. Miłość Jego nigdy nie ustaje, ale sprawia duchową przemianę w naszym życiu. Bóg, bo o Nim jest tu mowa – poprzez Swoją miłość do nas sprawia, że nasze serca zaczynają pałać miłością nie tylko do Niego, ale też do wszystkich naszych bliźnich. Jego Słowo, które zostawił dla nas, abyśmy czerpali wiedzę o Nim wiele mówi o miłości.

Najbardziej znany tekst pochodzi z Ewangelii Jana 3,16: “Albowiem tak Bóg UMIŁOWAŁ świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto Weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. Tekst ten wskazuje nam ogromną miłość Boga do nas, oraz że nie ma dla Niego żadnych granic w walce o nas. 

Innym dowodem Jego miłości do nas jest fakt, że Bóg stał się człowiekiem, by oddać swoje życie za nasze grzechy, jak napisano w 1 J 4,9: “W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”. Bóg nie tylko miłuje, ale również jest miłością, o czym czytamy w tym samym liście w wersie szesnastym: “Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. Poznając bliżej życie i śmierć Jezusa możemy uświadomić sobie, jak bardzo odrzuciliśmy Boga przez grzech. On pomimo to miłuje nas, prowadzi do nawrócenia i przyjęcia przebaczenia. Pisze o tym apostoł Paweł w Ef 2,4.5: “A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni”. 

My również pragniemy odwzajemnić naszą miłość nie tylko naszemu Panu i Zbawicielowi. Ci, którzy naprawdę kochają Jezusa, pragną dzielić miłość z naszymi bliźnimi, bo jest to sedno całego Nowego Testamentu. Jezus powiedział bowiem: “Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34.35). 

Biblia wyjaśnia nam również czym jest miłość. Opisał to bardzo ładnie apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian w 13. rozdziale. Po przeczytaniu tego fragmentu wielu z nas uświadamia sobie, że o miłość trzeba dbać każdego dnia, pielęgnować ją i rozniecać. Czy jesteśmy zdolni do tak ogromnej miłości do naszych bliźnich? Ile jesteśmy w stanie poświęcić dla drugiej osoby?

Miłość jest wspaniałym uczuciem. Dzięki niej możemy wiele. Daje nam zdolność wybaczania, siłę do przetrwania trudnych sytuacji z drugą osobą. Miłość budzi w nas szczęście, optymizm i chęć do życia. Pamiętajmy jednak, że jedynym, który kocha nas niezmiennie jest nasz Ojciec w Niebie, o którym napisał apostoł Paweł: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8).

 

 


Aleksandra Rozbicka

Artur Załęski


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *