Aktualności

Wszystkich Świętych

Dzisiejszy dzień obchodzony jest w naszym w większości katolickim kraju jako Uroczystość Wszystkich Świętych. W Kościołach łacińskich obchodzi się ten dzień jako uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Wierni w tym dniu w skupieniu odwiedzają groby bliskich wierząc, że obcują tego dnia z duszami świętych. Dzień ten jest wigilią Dnia Zadusznego gdzie osoby pielgrzymujące jeszcze na ziemi, mogą dodatkowo wesprzeć pokutujących zmarłych modlitwą czy wypominkami.

Święci na kartach Biblii

Co na ten temat mówi Słowo Boże?

Gdy Bóg wyprowadził izraelitów z niewoli egipskiej, dał im na Górze Synaj obietnicę, że jeżeli tylko będą pilnie słuchali Jego głosu i przestrzegali przymierza, jakie z nimi zawarł, to będą Jego szczególną własnością, królestwem kapłańskim i narodem świętym (Wj 19,5.6).

Mamy tutaj pierwszą wskazówkę uzmysławiającą nam, kto jest świętym dla Boga i jakie ku temu musi spełnić warunki.

Po objawieniu, jakiego doznał Szaweł w drodze do Damaszku, Pan dał widzenie słudze swemu Ananiaszowi, by niezwłocznie udał się na ulicę Prostą i zaopiekował się rzeczonym Szawłem. Wtedy Ananiasz pełen obaw i trwogi przed rzeczami, jakie słyszał o Szawle, rzekł do Pana: ” Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie” (Dz 9,10-13).

W tej samej księdze Apostoł Paweł wyznaje, że sam wtrącił wielu świętych do więzienia (Dz. 26,10). Kolejny raz Słowo Boże pokazuje nam kto i dlaczego uznany jest świętym.

W Biblii słowo “święci” użyte jest aż 67 razy, apostoł Paweł w wielu swoich listach jasno i precyzyjnie wskazywał, kogo w czasach początku chrześcijaństwa powszechnie uważano za świętych. O świętych pisał w Liście do Filipian, gdy kazał pozdrowić każdego świętego w Chrystusie (Flp 4,21).

W liście do Efezjan dwukrotnie odniósł się do świętych, dając im swoje wskazówki (Ef.4,12; 5,3).

Do jakiegokolwiek listu apostoła Pawła nie sięgnęlibyśmy, zawsze natrafimy na świętych jako tych, którzy podążają za Chrystusem.

Słowo Boże jasno pokazuje nam, że święci, to ludzie oddzieleni dla Boga i Jego Królestwa. Są oni ciałem Chrystusa, bożym Kościołem. Święci to my, chrześcijanie zmagający się każdego dnia z pokusami i trudami życia, zakusami szatana pragnącego za wszelką cenę odciągnąć nas od Najwyższego.

To przez wiarę w Chrystusa zostajemy powołani do świętości, a Bóg uświęca nas wierzących przez Ducha Świętego dzięki ofierze Jezusa.

Nasi bracia odwiedzający dziś groby bliskich, postrzegają świętych jako dusze w niebie. W teologii katolickiej osoba zostaje uznana za święta dopiero po kanonizacji przeprowadzonej przez papieża lub biskupa, wtedy to doznaje ona czci wiernych i zanoszone są do niej modlitwy o wstawiennictwo. Tymczasem Słowo Boże pokazuje wyraźnie, że święci to ludzie pielgrzymujący po ziemi, którzy wybrali służbę Bogu. To każdy z nas, który uwierzył i nowo narodził się do życia dla Chrystusa.

Tak bardzo pragnąłbym aby Duch Święty dał wszystkim nam żyjącym tu na ziemi właściwe zrozumienie Jego Słowa.

 

 


Artur Załęski


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *